Politika Politika

„Jam pavaldžios gaujos nužudė 8 tūkstančius žmonių“: Adolfas Ramanauskas

Vaizdo šaltinis: © Lithuanian Genocide and Resistance Research Center photo
0  

Baudžiamoji byla №63c, 1957 m.

Slaptai

NUTARTIS

Lietuvos Tarybų Socialistinės respublikos vardu 1957m. rugsėjo 24–25d.

Teisminė Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų kolegija uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą

              RAMANAUSKO Adolfo, Liudviko, gim. 1918 metais Nov-Bretain mieste, JAV.

Teismas, apklausęs teisiamąjį RAMANAUSKĄ ir liudytojus, išnagrinėjęs išankstinio ir teisminio tyrimo medžiagas,

NUSTATĖ:

Teisiamasis RAMANAUSKAS 1941 metais, kai prasidėjo Didysis Tėvynės karas ir Lietuvos teritoriją okupavo vokiečiai, dvi savaites vadovavo karinei „sargybai“ Druskininkuose.

1945 m. balandžio 28 d. RAMANAUSKAS įstojo į ginkluotą nacionalistų gaują, kuri vedė ginkluotą kovą prieš tarybų valdžią. Iš pradžių vadovavo banditų būriui, vėliau — kuopai, „Merkio“ ir „Dainavos“ rinktinėms, banditų apygardai Pietų Lietuvoje ir nuo 1949 m. rudens — taip vadinamoms „karinėms pajėgoms“.

Būdamas ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje teisiamasis RAMANAUSKAS įvykdė eilę sunkių nusikaltimų.

1945 m. liepą RAMANAUSKUI vadovaujant buvo suruoštos pasalos ir pagrobti šeši Alovės valsčiaus liaudies gynėjai, kuriems RAMANAUSKAS surengė „karo lauko teismą“. Visiems gynėjams buvo skirta mirties bausmė sušaudant, ir RAMANAUSKUI pavaldūs gaujos nariai liaudies gynėjus sušaudė.

1945 m. vasarą RAMANAUSKO vadovaujama gaujos dalyvių grupė viename kaime išvaikė valstiečių susirinkimą, išvedė ir sušaudė apylinkės pirmininką (pavardė nenustatyta). Ten pat RAMANAUSKAS pasakė valstiečiams antitarybinę kalbą.

1945 m. rudenį RAMANAUSKAS kartu su kitais gaujos dalyviais suruošė pasalas Sabartonių miške, kur sulaikė pravažiuojantį Merkinės kooperatyvo pirmininką Nikolskį, kurį pats tardė, o paskui kiti gaujos dalyviai jį nužudė [...]

Teisiamasis RAMANAUSKAS turėjo Vanago pravardę.

1947 m. vasarą RAMANAUSKAS su kitais gaujos nariais Šilo miške sulaikė nežinomą vyriškį ir įtardami, kad jis turi ryšių su saugumo organais, sušaudė.

RAMANAUSKUI atsiųstose pavaldžių gaujų ataskaitose nurodoma, kad šios įvairiu laiku nužudė apie 500 tarybinių žmonių, o viso, ką liudija byloje esantys dokumentai, Pietų Lietuvoje, kur veikė jam pavaldžios gaujos, buvo nužudyta apie 8 tūkstančiai tarybinių žmonių: suaugusieji ir vaikai [...]

1948 m. RAMANAUSKUI pavaldžios gaujos užpuolė Merkinės miestelį. Į valsčiaus vykdomojo komiteto patalpas, kuriose buvo įsikūrusi rinkiminė apylinkė, įmetė dvi granatas ir sužeidė keturis piliečius, tame tarpe vieną Lietuvos TSR ministrą.

1948m. balandžio 18 d. jaunimo vakaro metu buvo susprogdintas klubas — žuvo ir buvo sužeisti 47 žmonės [...]

RAMANAUSKO kaltė, vykdant minėtus nusikaltimus, įrodyta asmeniškais prisipažinimais, liudytojų parodymais, „prisiminimais“, kuriuos parašė pats RAMANAUSKAS, ir prie bylos prijungtais archyvų duomenimis.

Kadangi išdavė Tėvynę, įstojo į pogrindinę ginkluotą gaują. Duodavo nurodymus gaujų dalyviams atlikti teroristinius aktus, dalyvavo priimant mirties nuosprendžius, vykdant diversijų aktus, ir ragino tai daryti kitus, vedė antitarybinę propagandą, gyveno suklastojęs dokumentus.

Teismas, nustatydamas bausmę, laiko, jog byloje nėra lengvinančių aplinkybių.

Remiantis aukščiau išdėstytais faktais ir BK 319-320 str., Teismo kolegija

NUSPRENDĖ

Adolfą RAMANAUSKĄ, Liudviko pripažinti kaltu ir pagal str. 58-G „a“ skirti mirties bausmę sušaudant.

Šaltinis: Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų Kolegijos 1957 m. rugsėjo 24–25 d. nutartis, skirta Adolfui Ramanauskui–Vanagui.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis:
Aptarimas ()